Vi respekterar dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss på ICT Consulting och vi vill vara transparenta med informationen vi samlar in och hur vi använder den. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund, och vilka skyldigheter vi har som företag.

Nedan beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

All behandling av personuppgifter inom ICT Consulting sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter ICT Consulting samlar in eller upprättar och behandlar om dig är: (*=vid behov)

 • Namn
 • Adress
 • *Telefonnummer
 • *Lägenhetsnummer
 • MAC-adress CPE
 • Switchport
 • Kontaktposition ODF
 • *E-postadress
 • *Faktureringsadress
 • Bostadstyp
 • Fastighetsbeteckning
 • Byggnadsteknisk information som t.ex. behövs för att avgöra lämplig installationsväg
 • Geografisk information
 • andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

ICT Consulting behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra Tjänsten (t.ex. en bredbandsanslutning). Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att ICT Consulting inte kan genomföra den efterfrågade Tjänsten, alternativt att Tjänsten inte blir fullständigt utförd.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att tillhandahålla Tjänsten och administrera vårt avtal, inklusive upprättande av och administrering av ditt resultat av Tjänsten;
 • För att kunna leverera allt som ingår i Tjänsten till angiven leveransadress;
 • För att du ska kunna nyttja Tjänsten kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till utförare av Tjänsten samt beställare av Tjänsten i syfte att uppfylla det som ingår i Tjänsten;
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice samt för att skicka notifieringar;
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten;
 • För att skicka information om ditt resultat av Tjänsten via post eller e-post;
 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

Rättslig grund för ICT Consulting behandling av dina personuppgifter är för att fullgöra vårt avtal med dig

ICT Consulting behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal.

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör ICT Consultings eller tredje parts berättigade intressen, kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar vårt kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation eller att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten. Med ”berättigade intressen” avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig en så bra Tjänst som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken ”Dina rättigheter och val” nedan. ICT Consulting kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig.

ICT Consulting kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut (d.v.s. för det ändamål som anges i punkten 11).

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Säkerhet och Överföring av personuppgifter till tredje man

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna text, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande eller om du har köpt Tjänsten genom tredje man.

ICT Consulting kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

ICT Consulting kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för ICT Consultings räkning, t.ex. för att utföra Tjänsten. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att ICT Consultings leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna text, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje land

ICT Consulting samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall ICT Consulting väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer ICT Consulting i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

ICT Consulting värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. ICT Consulting har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker med hänsyn till din integritet.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter tills det att Tjänsten du valt att utföra är slutförd. Tjänsten anses vara slutförd tio år efter att resultatet av Tjänsten blivit godkänt, detta eftersom ICT Consulting ansvarar för utförandet i tio år. Viss information kan behållas längre då det krävs p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta ICT Consulting via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om ICT Consulting behandlar personuppgifter om dig. Om ICT Consulting behandlar personuppgifter om dig har du rätt att en (1) gång per år kostnadsfritt få information om behandlingen samt en rapport på de personuppgifter som är under behandling. För eventuellt ytterligare rapporter äger ICT Consulting rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på ICT Consultings administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får ICT Consulting, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen)
 • om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);
 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att ICT Consulting ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att ICT Consulting ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att ICT Consulting begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta och uppgifterna inte får behandlas under tiden ICT Consulting kontrollerar och rättar detta, om behandlingen är olaglig, om du inte vill att vi raderar uppgifterna om ICT Consulting inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot ICT Consulting behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om ICT Consulting eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. ICT Consulting får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida ICT Consulting inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. ICT Consulting får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får ICT Consulting inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format under förutsättning att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och ICT Consulting samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat.

Du har i vissa fall rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från ICT Consulting till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: info@ictnet.se