Installation

Bolaget planerar, utvecklar, designar, utbildar, installerar och driver alla typer av fiberoptiska projekt. Vi är samtidigt måna om vår oberoende ställning gentemot tillverkarna och därmed kan vi agera objektivt vad gäller tekniska lösningar.

Luftburen installation

Idén med att bygga luftburet fibernät är att använda redan befintliga element som t.ex. ledningsstolpar eller annan infrastruktur som tillhör kraft- och järnvägsbolag etc. Jämfört med att sätta ett fibernät i marken är en luftburen installation billigare och i de flesta fall innebär det enklare och billigare byggsätt. Luftburna anslutningar är enkla att använda och allmänt accepterade över hela världen.

Markbunden installation

Vi har kompentens till att projektera och projektleda all typ av schaktningsarbeten, installation och driftsättning.

Mätning och Kontroll

Vi koordinatinmäter schakt och verifierar enligt egna kontrollsystem och checklistor som används för verifiering.

Bilder, Installationer

Luftburen Installation

Kabelblåsning

Skarvning och fogning